Handelsbetingelser

Beskrivelsen, der fremsendes skriftligt til klienten, indeholder informationer om opgavens karakter, samt hvorledes opgaven vil blive afregnet.

Bestilling af et nyt selskab foretages ved at udfylde bestillingsformularen online. Herefter fremsender vi en elektronisk ordrebekræftelse til den angivne e-mail.
Priserne, som fremgår af hjemmesiden, forudsætter kontantstiftelse.

Selskabet bliver stiftet på baggrund af de oplysninger angivet i bestillingsformularen, hvor tegningskursen er fastsat til 100 for online stiftelse. Priserne oplyst er ekskl. moms og ekskl. gebyrer til Erhvervsstyrelsen.

Efter modtagelse af dokumentation med identitetsoplysninger, forudbetaling af selskabsstiftelsen samt evt. dokumentation for selskabskapital, vil stiftelsesdokument med tilhørende vedtægter blive fremsendt. Disse dokumenter skal returneres i underskrevet stand af samtlige stiftere inden en endelig registrering af selskabet kan finde sted.
Der er ingen fortrydelsesret da ydelsen der leveres anses som værende handel mellem erhvervsdrivende eller i erhvervsøjemed. Kunden anses ved accept af handelsbetingelserne, herunder ved foretagelse af betaling ved brug af betalingskort, bankoverførsel eller anden betalingsløsning, for at have givet sit udtrykkelige samtykke til frasigelse af fortrydelsesretten. Kunden kan således ikke efter et køb fortryde sin bestilling.
Det er en forudsætning, at selskabskapitalen for anparts- og aktieselskaber (minimum 50.000 kr. ved et ApS er indbetalt i et dansk pengeinstitut på en konto oprettet i selskabets navn. Vi skal modtage et kontoudtog (udskrift fra netbank er ikke tilstrækkeligt) i selskabets navn, der dokumenterer selskabskapitalen.
Dansk selskab er underlagt lov om forebyggende foranstaltning mod hvidvaskning af penge og finansiering af terror. Vi er således forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra alle klienter, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger. Alle klienter skal oplyse navn, adresse, CVR-nr. eller CPR-nr., når vi modtager opgaven.
Samtlige medarbejdere hos Dansk Selskab er underlagt tavshedspligt. Vi behandler naturligvis alle oplysninger, vi modtager fra klienter, fortroligt. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for Dansk Selskab at sende krypterede e-mails.
Vi anmoder i alle tilfælde vores klienter om at indbetale et depositum svarende til sikkerhed for skyldigt honorar på Dansk Selskab’s erhvervskonto, samt eventuelle positive udlæg i forbindelse med opgaven, herunder gebyrer til offentlige myndigheder og lignende. Dette gælder alle køb på hjemmesiden, hvor prisen altid er aftalt på forhånd. I tilfælde, hvor en sag skal afregnes på timebasis, vil deponeringen tjene som sikkerhed for skyldigt honorar i forbindelse med sagens gang.
Ved køb af vores online produkter er honoraret altid fast aftalt på forhånd. Honoraret trækkes fra den deponering, der i alle tilfælde sker efter § 6. I tilfælde, hvor en sag skal afregnes på timebasis, vil honorarets størrelse ikke på forhånd kunne fastsættes, idet der i disse sager henses til den medgåede tid, karakteren af anvendt specialkompetence, opgavens kompleksitet samt det ansvar, der er forbundet med opgaven. Dansk Selskab vil alene kunne give et begrundet estimat for honorarets samlede størrelse i denne type sager.

Rente og Rykker
Der er under alle handler og på alle køb af ydelser hos Dansk Selskab ApS en pålagt morarente på 8,2% fra første dag efter forfaldsdato af modtagne faktura. 14 dage efter forfaldsdato, vil der starte et rykker-flow med 3x 14 dage inden at den overdrages til en inkassoafdeling.
Vores vejledning målrettes til den konkrete opgave, og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores skriftlige samtykke. Dansk Selskab er alene ansvarlig for den vejledning, der er ydet til klienten og honoreret herfor.
Vores klienter har ret til at bruge materiale, vi har udarbejdet i en konkret sag i overensstemmelse med den konkrete opgaves formål, såfremt klienten har betalt honoraret for det udførte arbejde. Ophavsretten og øvrige immaterielle rettigheder til arbejde og materiale tilhører Dansk Selskab, medmindre andet er aftalt.
Dansk Selskab har ansvaret for opgaven til dens afslutning, eller indtil klienten måtte anmode om, at sagen afsluttes.
Vi forbeholder os ret til at fratræde opgaven, hvis vi i særlige tilfælde ikke kan tage ansvaret for den fortsatte sagsbehandling. Ligeledes vil vi fratræde opgaven, såfremt en interessekonflikt måtte opstå. Ved en eventuel fratræden, kan klienten ikke hindres rettidigt og uden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.
Alle klientdata m.v. opbevares i vores arkiv i fem år efter sagens afslutning. Klientdata kan både være digitalt modtaget materiale og fysisk overbragt materiale. Medmindre andet aftales, bliver materialet slettet og makuleret ved udløbet af de fem år.
Vi er ansvarlige for vores vejledning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, men vi taget forbehold for lovændringer eller lign reguleringer. Ved klientens underskrift på udarbejdede dokumenter fralægger vi os ansvar ved afslutning af opgaven.
Vores ansvar i forbindelse med juridisk vejledning omfatter ikke økonomiske konsekvenstab herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.
Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.
Eventuelle uenigheder vedrørende klientforholdet søges altid løst i mindelighed mellem klienten og Dansk Selskab.
Enhver tvist mellem klient og Dansk Selskab skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente domstol.
Stiftelse af selskab

I forbindelse med stiftelse af selskabet bliver følgende dokumenter leveret og aftalen anses herefter for afsluttet.

- Ejerbog
- Stiftelsesdokument
- Vedtægter
- Sammenskrevet resumé

Levering sker pr. e-mail. Når vi har modtaget bestillingen samt modtaget dokumentation og stiftelsesdokument samt vedtægter i underskrevet stand, leverer vi indenfor 12 timer under forudsætning af, at dokumenterne er os i hænde senest kl. 14 på en hverdag. Vi påtager os ikke ansvar for forsinkelser, der skyldes ustabil drift af Erhvervsstyrelsens onlinesystem samt driftsforstyrrelser hos tredjemand (leverandør af internetforbindelse).


Krav til stifter/bestiller:

Vi skal modtage farvekopi af gyldigt sygesikringsbevis, og farvekopi af dit kørekort eller dit pas. Dette krav følger af “Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge”. Er stifter et selskab, skal vi modtage tilsvarende info på selskabet og selskabets ledelse. Se detaljer i forbindelse med bestilling. Denne lov følger vi naturligvis.

Vore ydelser er afhængige af oppetid hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsens onlinesystemer. Derfor må vi naturligvis tage forbehold for performance på dette punkt. Opstår forsinkelse som følge af nedetid hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan vores ydelse til dig blive forsinket. Som følge heraf, kan vi ikke påtage os ansvaret for forsinkelser. Medmindre vi har aftalt det konkret garanterer vi ikke leveringstid.

Gebyr

Ved fortrydelse bliver der pålagt gebyr på 599 DKK eks. moms. For adm omkostninger.
Ved Fejlindtastning i de respektive formularer ved udfyldelse af oplysninger til stiftelsen, bliver der pålagt et administrationsgebyr på 599 DKK eks moms.


Adresse service

Dansk Selskab tilbyder begrænset adresseservice til selskaber, der har brug for en dansk adresse for at drive virksomheden/selskab i Danmark. Dansk Selskab tager imod post, dog ikke pakker og scanner posten ind og fremsender til de respektive kunder så snart post modtages og er selskabet i hænde.

Krav til Adresseservice:

1.Vi skal modtage farvekopi af gyldigt sygesikringsbevis, og farvekopi af dit kørekort eller dit pas. Dette krav følger af “Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge”.
Er stifter et selskab, skal vi modtage tilsvarende info på selskabet og selskabets ledelse. Se detaljer i forbindelse med bestilling. Denne lov følger vi naturligvis.

2. Vore ydelser kan afhængige af oppetid hos Erhvervsstyrelsens onlinesystemer. Derfor må vi naturligvis tage forbehold for performance på dette punkt, ved eventuelle aftalte ændringer som er bekræftet på mail eller ved skriftligtsamtykke på anden vis. Opstår forsinkelse som følge af nedetid hos Erhvervsstyrelsen, kan vores ydelse til dig blive forsinket. Som følge heraf, kan vi ikke påtage os ansvaret for forsinkelser. Medmindre vi har aftalt det konkret garanterer vi ikke leveringstid.

3. At virksomheden/selskabets drift er underlagt dansk ret og ikke driver ulovlige driftaktiviteter.

4. At virksomheden/selskabet påtager sig ansvaret for en evt. konkurs på adressen, som Dansk Selskab ikke hæfter for, da vi blot udsteder en postadresse. Selskabets Reelle ejer kautionere personligt på eventuelle tab, der måtte blive påduttet Dansk Selskab

5. Hvis virksomheden/selskabet bliver sendt til "under tvangsopløsning" uanset årsag. Er virksomheden/selskabet forpligtet til at genoptage selskabet gennem en autoriseret revisor, da det kan have konsekvenser for Dansk Selskabs erhvervsadresse. Der bliver desuden pålagt et gebyr på 5000 DKK eks moms for tærring af Dansk selskabs Erhvervsadresse og administrationen herom.

6. Bliver virksomheden/selskabet ikke genoptaget og ender med at blive tvangsopløst på Dansk Selskabs adresse forekommer der et gebyr på 50.000 DKK eks. moms for misligeholdelse af at drive et aktivt selskab til ingen fare for Dansk Selskabs erhvervsadresse. Dette gebyr skal betales af den Relle Ejer, som hæfter personligt for denne gæld.

Nedlukning

Dansk Selskab tilbyder at nedlukke selskaber efter §216 opløsning ved erkæring. Dansk Selskab assistere med at indhente diverse erklæringer og registrere nedlukning på baggrund af hvad vi har modtaget fra kunde.

Hvis det viser sig at kunden ikke har været ærlig omkring at have ubetalte kreditorer, som ikke fremgår af deres regnskab, tager Dansk Selskab forbehold fo dette og påtager ikke ansvaret for Kunden misligeholdelse.

Hvis kunden starter processen op og har givet grønt lys til at indhente erklæringer og har sendt første mail med en trin for tirn guide, betragtes dette som en bindende aftale, som dermed ikke kan fortrydes. Det vil sige at hvis kunden vælger ikke at nedlukke sit selskab efter at have sat processen igang, forbeholder Dansk Selskab sig retten til at kræve betaling på udstedt faktura alligevel.