Handelsbetingelser

Dansk Selskab ApS, CVR.nr. 37944793.

Beliggende på adressen Arnold Nielsens Boulevard 62 B, 1. 2650 Hvidovre

Dansk Selskabs handelsbetingelser gælder for online stiftelse af selskaber samt alle øvrige ydelser, som vi påtager os (”Ydelse”), medmindre handelsbetingelserne er skrifteligt fraveget mellem Dansk Selskab og Dansk Selskabs klient (”Klienten”).

1.1      Ved påtagelse af en Ydelse fremsender vi skriftelig beskrivelse til Klienten, der indeholder informationer om Ydelsens karakter, samt hvorledes Ydelsen vil blive afregnet.

1.2      Alle priser angivet er ekskl. moms og ekskl. eventuelle gebyrer til Erhvervsstyrelsen og eventuelle gebyrer til underleverandører. Eventuelle gebyrer vil altid blive oplyst forud for pådragelse af disse gebyrer.

1.3     Vedrører Ydelsen bestilling af et nyt selskab sker dette ved Klientens udfyldelse af online bestillingsformular, hvorefter vi fremsender elektronisk ordrebekræftelse til den angivne e-mail.

1.3.1     Det nye selskab bliver stiftet på baggrund af oplysninger angivet i bestillingsformularen. Tegningskursen er fastsat til 100 for onlinestiftelse.

1.3.2     Stiftelsesdokumentet med tilhørende vedtægter (”Selskabsdokumenter”) fremsendes, når Dansk Selskab har modtaget:

a)    Dokumentation med identitetsoplysninger på selskabets og selskabets ejere

b)    Evt. dokumentation med identitetsoplysninger på selskabets direktør,

c)    Evt. forudbetaling i tilfælde af behov for manuel stiftelse (alle andre virksomheds- eller selskabsformer end ApS), samt

d)    Evt. dokumentation for selskabskapital

1.3.3     Det er en betingelse for endelig registrering af selskabet hos Erhvervsstyrelsen, at:

a)     Selskabsdokumenterne er returneret i underskrevet stand af samtlige stiftere enten manuelt eller via NemID, samt 

b)   Dansk Selskab har modtaget bekræftelse fra advokat på, at den fulde selskabskapital er tilstede på en konto hos et dansk pengeinstitut (også kaldet kapitalgodkendelse).

1.4      Vedrører Ydelsen udarbejdelse af selskabsdokumenter, som vedtægter og generalforsamlingsreferater eller andre typer paradigmebaserede dokumenter og har Klienten i sine pnline udfyldelse af en eller flere af disse dokumenter udfyldt dokumentet med fejlagtig data, og kræver denne data manuel rettelse af Dansk Selskabs, vil Ydelsen, som det også fremgår af Dansk Selskabs prisliste på vores hjemmeside, blive pålagt et administrationsgebyr for fejlrettelsen.

1.5      Ved erhvervskontoassistance, kan Dansk Selskab ApS aldrig garantere bankens protokoller og interne vurderingsværktøjer ved en evt. Afvisning. 

Dansk Selskab ApS ydelser er delt i 3 sektioner:

2.1      Opret virksomhed

a) Stift Holding

b) Stift ApS

c) Stift ApS selv

d) Enkeltmandsvirksomhed

Ved stiftelse af et selskab med 5 stiftere eller flere er prisen for oprettelsen fra DKK 2.499,- ekskl. moms.

2.1.1      Omhandler Ydelsen stiftelse af et selskab bliver følgende dokumenter leveret ved afslutning af Ydelsen:

  1. Ejerbog
  2. Stiftelsesdokument
  3. Vedtægter
  4. Sammenskrevet resumé

2.1.2     Levering af dokumenterne nævnt i punkt 2.1.1 sker pr. e-mail.

2.1.3     Dansk Selskab påtager sig ikke ansvar for leveringsforsinkelser, der skyldes ustabil drift af Erhvervsstyrelsens, samt driftsforstyrrelser hos tredjemand (leverandør af internetforbindelse).

2.2      Selskabsdokumenter

a) Ændring af selskabsnavn

b) Generelforsamling i ApS, IVS eller A/S

c) Nye vedtægter

d) Tilføj binavn

e) Ændring af selskabets formål

f) Ændring af revisor

g) Ny direktør

h) Nyt bestyrelsesmedlem

i) Ny tegningsregel

j) Oprettelse/opløsning af bestyrelse

2.3      Andre ydelser

a) Årsregnskab m. selskabsselvangivelse

b) Nedlukning af selskab

c) Omdannelse af IVS til ApS

d) Forretningsplan

e) Erhvervskonto assistance

f) Bogholderi

g) Genoptagelse

h) Refusion 

      Dansk Selskab ApS er ikke ansvarlig for nogen assistance i forbindelse med hjælpepakkerne, da det          i sidste ende er erhvervsstyrelsen, der afgør om, hvorvidt kompentationen er godkendt eller ej. Dog        kan Dansk Selskab ApS uagtet opkræve den aftalte ydelse.

2.4      Dansk Selskab ApS udfører andre lignende opgaver indenfor overstående ydelser. Kontakt os for at høre om vi kan hjælpe dig med din case. 

3.1      Ved køb af Dansk Selskabs onlineeydelser er prisen altid fast og aftalt på forhånd, medmindre Dansk Selskab skal bistå Klienten med uforudsete manuelle rettelser.

 

3.2      Dansk Selskabs priser kan af Dansk Selskab justeres én gang årligt pr. 1. marts med en ændring svarende til udviklingen i januar måneds forbrugerprisindeks fra det foregående år til det indeværende. Herudover er Dansk Selskab berettiget til at foretage ændring af de aftalte priser med et varsel på 1 måned.

 

3.3      I tilfælde, hvor en Ydelse skal afregnes på timebasis, henset til den medgåede tid, karakteren af anvendt specialkompetence, Ydelsens kompleksitet samt det ansvar, der er forbundet med Ydelsen.

 

3.3.1     Dansk Selskab vil alene kunne give et begrundet estimat for honorarets samlede størrelse i den type Ydelsen, der afregnes på timebasis.

 

3.4      Når Dansk Selskab benytter en advokat som underleverandør til indeståelse af selskabskapital ved stiftelse af selskab, er advokaten berettiget til at opkræve gebyr fra Klienten svarende til negative rente på advokatens klientkonto.

 

3.5      I tilfælde af, at Klienten leverer relevant og nødvendigt materiale til momsindberetning senere en den mellem parterne aftalte dato, er Dansk Selskab berettiget til at opkræve administrationsgebyr på DKK 250,- ekskl. moms.

 

3.6      I tilfælde af, at Klienten leverer relevant og nødvendigt materiale til lønafregning senere en den mellem parterne aftalte dato, er Dansk Selskab berettiget til at opkræve administrationsgebyr på DKK 150,- ekskl. moms.

 

3.7      I tilfælde af, at Klienten efter ophør af Klientforholdet ønsker genfremsendelse af Selskabsdokumenterne er Dansk Selskab berettiget til at opkræve administrationsgebyr på DKK 250,- ekskl. moms.

 

3.8      Dansk Selskab forbeholder sig retten til ikke at udlevere al Klientens materiale og forbeholder sig retten til at ændre kode-adgang til regnskabsprogram, så længe der udestår betaling fra Klienten af et udestående til Dansk Selskab.

3.9      Dansk Selskab runder op til 15 minutter ved en timetakserede ydelser.

3.10    Specifikke priser:

               a) Løn
                   – Opsætning af lønsystem DKK 1.000,- ekskl. moms.
                   – Oprettelse af medarbejder DKK 100,- ekskl. moms.
                   – Redigering af eksisterende medarbejder DKK 100,- ekskl. moms.
                   – Afvikling af medarbejder DKK 100,- ekskl. moms. 

               b) Dansk Selskab ApS har rettigheden til at opkræve et onboarding honorar på DKK 10.000,-                            ekskl. moms. 

 

 

Betalingsfristen vil være 8 dage netto.

4.1      På alle Ydelser opkræver Dansk Selskab enten accontohonorar eller depositum.

 

4.2      Depositum opkræves ved adresseservice og lokaleleje svarende til 3 måneders honorar.

 

4.3      Accontohonorar opkræves på alle øvrige Ydelser, og er afhængig af Ydelsens karakter, og opgøres svarende til:

a)    sikkerhed for skyldigt honorar, samt

b)    eventuelle udlæg der måtte være i forbindelse med Ydelsen, herunder gebyrer til offentlige myndigheder og eventuelle underleverandører

 

4.3.1     Accontohonoraret kan opkræves i rater, som er opgjort efter Dansk Selskabs vurdering.

 

4.4      Ved accept af Ydelsen accepterer Klienten samtidig, at indbetale det opgjorte depositum eller accontohonorar

5.1      Såfremt betalingsfristen på fakturaen overskrides, beregnes der 2% rente på Ydelsens aftalte pris pr. påbegyndt måned.

 

5.2      Dansk Selskab er endvidere berettiget til at lade påløbe omkostninger i forbindelse med eventuel inddrivelse, jf. rentelovens og inkassolovens bestemmelser.

6.1      Dansk Selskab har ansvaret for levering af Ydelsen til dens afslutning, eller indtil Klienten måtte anmode om Ydelsen afsluttet.

6.1.1     Såfremt Klienten i forbindelse med anmodning om Ydelsens afslutning måtte overdrage Ydelsen til anden lignende revisionsvirksomhed medfører dette administration for Dansk Selskab, som Dansk Selskab er berettiget til at opkræve gebyr på DKK 1200,- ekskl. moms for.

6.1.2     Vedrører klientens anmodning om afslutning af Ydelse en eller flere af følgende Ydelser er Klientens anmodning omfattede af nedenstående opsigelsesvarsel:

  1. Hvis Ydelsen er lokaleleje skal opsigelse varsles med 3 måneder til udgangen af indeværende måned.

  2. Hvis Ydelsen er adresseservice skal opsigelse varsles med 3 måneder til udgangen af indeværende måned.

  3. Hvis Ydelsen vedrører øvrige abonnementsservices skal opsigelse varsles til afslutning af indeværende kvartal

6.2      Når Dansk Selskab samtidig med afslutning af Ydelsen også afslutter Klient-forholdet slettes data i henhold til lov om databeskyttelse. Eventuelle lovgivningsmæssige dokumentationskrav overgår herefter til Klienten.

6.2.1     Ved afslutning af Klientforholdet overgår administration af regnskabsprogram eller lignende til Klienten. Betaling af licens overgår ligeledes til Klienten, og det er Klientens ansvar at vedligeholde betaling af licens.

6.3      Dansk Selskab forbeholder sig retten til at fratræde afslutning af Ydelsen, hvis

a)    Dansk Selskab i særlige tilfælde ikke kan tage ansvaret for den fortsatte sagsbehandling af Opgaven, eller

b)    såfremt, der opstår uenighed mellem parterne om prisen på Ydelsen, fordi Ydelsens karakter ændrer sig væsentlig og den oprindelige pris således ikke længere kan danne grundlag, eller

c)    såfremt Dansk Selskab får mistanke om, at selskabet bliver underlagt tvangsopløsning, eller

d)    såfremt Dansk Selskab får mistanke om, at selskabet er involveret i terrorvirksomhed eller virksomhed forbundet med hvidvask

6.3.1     I tilfælde af Dansk Selskab fratræder afslutning af Ydelsen i henhold til punkt 6.3 afregnes del-Ydelsen til medgået tid brugt af Dansk Selskab.

6.4      Såfremt Dansk Selskab fratræder Ydelsen i henhold til punkt 6.3, er klienten berettiget til rettidigt at søge anden juridisk bistand uden skadevirkning for Dansk Selskab.

6.5      Kunden hæfter som udgangspunkt ubegrænset for en evt. Gæld til Dansk Selskab ApS. 
             Ved et evt. Tilgodehavende, har Dansk Selskab ApS ret til at modregne dette i ydelser.

7.1      Samtlige medarbejdere hos Dansk Selskab er underlagt tavshedspligt. Vi behandler alle oplysninger, vi modtager fra Klienter, fortroligt.

 

7.2      Dansk Selskab sender kun e-mails via krypterede e-mail servere.

8.1      Som Klient hos Dansk Selskab er du omfattet af EU’s persondataforordning, som har til formål at beskytte dig og data som indsamles om dig og din online adfærd. Herunder kan du læse hvilke oplysninger Dansk Selskab indsamler og hvordan vi behandler disse.

 

8.2      Dansk Selskab kan med Klientens accept anvende underleverandører, der også behandler Klientens personoplysninger. Ved sin accept af disse handelsbetingelser accepterer Klienten dog, at Dansk Selskab kan videregivere Klientens personoplysning til en freelance-underleverandør, når videregivelse ske med henblik på udførelse af  en bogføringsydelse.

 

8.3      Hvis Klienten ikke instruerer Dansk Virksomhed om andet, er Dansk Selskab berettiget og forpligtet til at slette Klientens personoplysninger senest 3 måneder efter, at forretningsforholdet mellem parterne er endeligt ophørt.

9.1      Alle klientdata og materialer forbundet med Ydelser opbevares på en krypteret server i fem år efter Opgavens afslutning, jf. Loven om bogføringspligt. Klientdata kan både være digitalt modtaget materiale og fysisk overbragt materiale. Medmindre andet aftales, bliver materialet slettet og makuleret ved udløbet af de fem år.

10.1      Dansk Selskab påtager sig i visse tilfælde Ydelser for privatpersoner, eksempelvis privat selvangivelse, forskudsopgørelse, årsopgørelse. I disse tilfælde er Dansk Selskab som udgangspunkt underlagt forbrugeraftaleloven.

 

10.2      Ved accept af Ydelsen accepterer Klienten også, at Ydelsen kan igangsættes inden udløb af de 14 dages fortrydelsesret, og at Klienten samtidig med accept giver afkald på fortrydelsesretten grundet Ydelsens karakter.

11.1      Dansk Selskabs vejledning af deres Klienter målrettes til den konkrete Ydelse, og må derfor ikke anvendes til andet formål uden Dansk Selskabs skriftlige samtykke. Dansk Selskab er alene ansvarlig for den vejledning, der er ydet til Klienten og honoreret herfor.

 

11.2      Dansk Selskabs erstatningsansvar overfor Klienten kan ikke overstige et beløb svarende til det af Klienten betalte i den forud for tabets opståen forløbne 6 måneders periode. Hvis parternes aftale om Ydelsen på tidspunktet for tabets opståen ikke har været i kraft i 6 måneder, anvendes et beløb svarende til det beløb, der i henhold til aftale om Ydelsens pris skulle have været betalt.

 

11.2.1     Dansk Selskabs erstatningsansvar kan dog aldrig overstige et beløb på DKK 20.000.

12.1      Vores klienter har ret til at bruge materiale, som vi har udarbejdet i en konkret Ydelse i overensstemmelse med den konkrete Ydelses formål, såfremt klienten har betalt honoraret for det udførte arbejde.

 

12.2      Ophavsretten og øvrige immaterielle rettigheder til arbejde og materiale tilhører Dansk Selskab, medmindre andet er aftalt.

13.1      Dansk Selskab er underlagt Lov om forebyggende foranstaltning mod hvidvaskning af penge og finansiering af terror. Vi er således forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra alle klienter, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger. Alle Klienter skal oplyse navn, adresse, CVR-nr. eller CPR-nr., når Dansk Selskab modtager opgaven.

 

13.2      Såfremt Klienten er ny skal Dansk Selskab modtage farvekopi af gyldigt sygesikringsbevis, og farvekopi af Klientens kørekort eller pas. Er stifter et selskab, skal Dansk Selskab modtage tilsvarende dokumentation på selskabets ledelse.

 

13.3      Dansk Selskab har KYC-procedure på alle Klienter og nye Klienter skal således også udfylde questionarie, på hvilket Dansk Selskab foretager risikovurdering.

14.1      Dansk Selskab er ansvarlig for sin vejledning og rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

 

14.2      Dansk Selskab har mekanisk bogføring og kan ikke holdes ansvarlig for misvisende data og materiale modtaget fra klienten i forbindelse med bogføring og opstilling af årsregnskab. Dansk Selskab afgiver ikke erklæring i forbindelse med årsregnskab.

 

14.3      Ved klientens underskrift med Nem-ID på udarbejdede dokumenter overgår ansvaret for dokumenternes retvisenhed til Klienten.   

 

14.4      Dansk Selskabs ansvar i forbindelse med juridisk vejledning omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

 

14.5      Dansk Selskab hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som Klienten er blevet henvist, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med Klienten har overladt dele af Ydelsens løsning til.

15.1      En klage over en Ydelse leveret af Dansk Selskab kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

16.1      Såfremt der måtte opstå tvist mellem Dansk Selskab og Klienten, skal en sådan tvist indledningsvis søges løst i mindelighed.

 

16.2      I det omfang en tvist ikke kan løses i mindelighed, skal tvisten afgøres i overensstemmelse med dansk ret ved Københavns Byret.