Handelsbetingelser

For Dansk Selskab ApS

CVR nr: 37944793

Beliggende på adressen:

Arnold Nielsens Boulevard 62B 1.sal

2650 Hvidovre

Dansk Selskabs handelsbetingelser gælder for online stiftelse af selskaber samt alle øvrige ydelser, som vi påtager os (”Ydelse”), medmindre handelsbetingelserne er skrifteligt fraveget mellem Dansk Selskab og Dansk Selskabs klient (”Klienten”). Dansk Selskab kan også blive benævnt og omtalt som ”DS”.

§ 1. Ydelsen

1.1 Ved påtagelse af en Ydelse fremsender vi skriftelig beskrivelse til Klienten, der indeholder informationer om Ydelsens karakter, samt hvorledes Ydelsen vil blive afregnet.

1.2 DS kan leverer følgende ydelser for klienten

 • Stiftelse af selskab
 • Bogføring (mekanisk, dvs. udfra det materiale Klienten tildeler DS.
 • Opstilling af årsregnskab
 • Indgivelse af selvangivelse (udfra det materiale og data klienten tildeler DS
 • Assistance med nedlukning af selskab og enkeltmandsvirksomhed.
 • Assistance med omregistrering fra IVS til APS
 • Assistance med skattefri virksomhedsomdannelse fra Enkeltmandsvirksomhed til ApS
 • Konsulent ydelser
 • Øvrige ydelser beslægtet med ovenstående.

1.3 Alle priser  angivet er ekskl. moms og ekskl. eventuelle gebyrer til Erhvervsstyrelsen og eventuelle gebyrer til underleverandører. Eventuelle gebyrer vil altid blive oplyst forud for pådragelse af disse gebyrer.

1.3.1 Det nye selskab bliver stiftet på baggrund af oplysninger angivet i bestillingsformularen. Tegningskursen er fastsat til 100 for onlinestiftelse.

1.3.2 Stiftelsesdokumentet med tilhørende vedtægter (”Selskabsdokumenter”) fremsendes, når Dansk Selskab har modtaget:

a) Dokumentation med identitetsoplysninger på selskabets og selskabets ejere

b) Evt. dokumentation med identitetsoplysninger på selskabets direktør,

c) Evt. forudbetaling i tilfælde af behov for manuel stiftelse (alle andre virksomheds- eller selskabsformer end ApS), samt

d) Evt. dokumentation for selskabskapital

1.3.3 Det er en betingelse for endelig registrering af selskabet hos Erhvervsstyrelsen, at:

a) Selskabsdokumenterne er returneret i underskrevet stand af samtlige stiftere enten manuelt eller via NemID, samt 

b) Dansk Selskab har modtaget bekræftelse fra advokat på, at den fulde selskabskapital er tilstede på en konto hos et dansk pengeinstitut (også kaldet kapitalgodkendelse).

1.4 Vedrører Ydelsen udarbejdelse af selskabsdokumenter, som vedtægter og generalforsamlingsreferater eller andre typer paradigmebaserede dokumenter og har Klienten i sine online udfyldelse af en eller flere af disse dokumenter udfyldt dokumentet med fejlagtig data, og kræver denne data manuel rettelse af DS, vil Ydelsen, som det også fremgår af Dansk Selskabs timetakst, dog minimum DKK 500 ekskl. moms, blive pålagt som administrationsgebyr for fejlrettelsen.

§ 2. Levering af Ydelser

2.1 Uagtet ydelsen vil der efter en bestilling eller mundtlig kontakt allerede været gennemgået forløbet derefter vil DS anmode om al nødvendige dokumentation og fører AML procedure og KYC og få indsamlet fra Kunden. DS bestræber sig på at færdigøre  alle ydelser der bliver bestilt indenfor aftalt tid. I månederne april, maj og juni og juli forlænges fristen for udarbejdelse af enhver ydelse til 30 arbejdsdage på grund af travlhed med årsregnskaber pg ferieperioder. Begge er estimater, og vi kan derfor ikke stilles ansvarlige, hvis tidsfristen overskrides. Bemærk tidsfristen inkluderer ikke Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsens sagsbehandlingstid. Dertil Står DS ikke til ansvar for eventuelle bøder eller afgifter.

2.2 Omhandler Ydelsen stiftelse af et selskab bliver følgende dokumenter leveret ved afslutning af Ydelsen:

a) Ejerbog

b) Stiftelsesdokument

c) Vedtægter

2.2.1 Bestilling af et selskab foregår ved udfyldelse af formularen på danskselskab.dk Når formularen er udfyldt og bekræftet, modtager du en bekræftelsesmail fra DS. Du får alle selskabsdokumenter til brug ved stiftelsen tilsendt på et link klar til underskrift med NemID.

Det er vigtigt, at dokumenterne gennemgåes nøje og at der rettes henvendelse til DS, hvis der er fejl eller mangler, samt der skal foretages ændringer i dokumenterne.

Hvis du har valgt en bestemt dato som stiftelsesdato, er det vigtigt, at selskabsdokumenterne er underskrevet via NemID inden den valgte dato, da selskabsdokumenterne ellers ikke kan anvendes til stiftelsen pr. den valgte dato.

2.2.2 DS forbeholder sig retten til at opkræve administrationsgebyrer fra DKK 500 ekskl. moms, ved rettelser, ved forsent underskrivelse af NEMID, som ville kræve en genanmodning om underskrift.

2.2.3 Såfremt kunde har bestilt et selskab og der forekommer mangler af hvilken som helst art, fejl i udfyldelse af formularen eller det lovpligtige kapitalkrav ikke kan opfyldes grundet manglende midler, som forhindrer DS i at stifte selskabet, pålægges der gebyr på fra DKK 500 ekskl. Moms. Såfremt selskabet ikke kan gå igennem grundet manglende midler, kan klienten ikke fortryde købet og DS er beretiget til at beholde den vejl. pris.

2.2.4 Ved prisen på stiftelsen: Såfremt klienten ikke undersøger om selskabets navn er taget, og dette viser sig at være tilfælde pålægges gebyr på DKK 500 ekskl. Moms.

2.2.5 DS indestår ikke med en klientkonto og samarbejder med en advokat, som indestår med en klientkonto og administrere stiftelseskapitalen fra klienten.

DS opgave afsluttes i takt med klienten modtager et CVR nr. fra erhvervsstyrelsen. Herefter er det klientens eget ansvar at oprette en erhvervskonto og tage kontakt til den advokat, der er blevet anvendt i forbindelse med deponering af selskabskapitalen.

DS bistår ikke med at agere mellemled mellem advokat og klienten efter CVR er dannet. Såfremt Klienten ikke kan huske hvilken advokat der er anvendt eller lign. og ønsker DS til at agere mellemled, er DS beretiget til at opkræve fra DKK 500 ekskl. Moms til forudbetaling, da det vil påfører administrationstid.

2.3 Omhandler årsregnskab

a) DS udarbejder opstiller et regnskab, på baggrund af det materiale og det input, Klienten tilsender DS. Dermed er eventuelle fejl eller mangler klientens ansvar og ikke DS.

b) DS står ikke til amsvar for eventuelle bøder, afgifter og tager ikke ansvaret for at et selskab ender i en tvangsopløsning uagtet årsag.

c) DS udarbejder og opstiller et regnskab når DS har modtaget betaling forud og går ikke igang med at udarbejde eller opstille et årsregnskab, før klienten har betalt sin faktura.

2.4 Omhandler Ydelsen Omregistrering/omdannelse af virksomhed/selskab

a) Ved omregistrering skal IVS’et have en opsparet reserve på minimum 40.000 DKK. dog vil der gælde andre regler når den nye bekendtgørelse træder i kraft.

b) Kapitalen kan være til stede i form af kontanter, biler, maskiner mm. Er kapitalen til stede udarbejdes en revisionserklæring. Denne erklæringen indsendes til Erhvervsstyrelsen, hvori det bekræftes at selskabets kapital forhøjes til minimum det nødvendige krav på 40.000 DKK.

c) Udover den nødvendige revisionserklæring ændres det også i selskabets vedtægter og ejerbog, at kapitalen er forhøjet og at selskabet fremover er et ApS.

d) DS skal bruge:

 • Adgang til dit regnskabsprogram, samt sidste års årsrapport
 • Kontoudtog fra banken, så vi kan se at bogføringen stemmer med banken
 • Udskrift af selskabets skattekonto
 • Selskabets nuværende vedtægter
 • CVR-nr.
 • Ejerbog
 • AML og Kyc procedure(legitimation i form af pas eller kørekort og sundhedskort af alle ejere)

Du modtager efterfølgende følgende dokumenter:

 • Referat af generalforsamling
 • Opdaterede vedtægter
 • Opdateret ejerbog
 • Vurderingsberetning (revisionserklæring)
 • Erklæring til underskrift om at alt er indarbejdet i din bogføring

2.4.2 Kunden indestår for, at kapital på minimum 40.000 DKK er opfyldt, enten likvide midler eller øvrige aktiver.

2.4.3 Er de 40.000 DKK ikke til stede eller hvis der opstår scenarier der gør det umuligt at omregistre selskabet, forbeholder DS sig retten til at få betaling for den tid, der er brugt, og fakturere et administrationsgebyr fra DKK 1500 ekskl. Moms.

2.4.4 Dansk Selskab påtager sig ikke ansvar for leveringsforsinkelser, der skyldes ustabil drift af Erhvervsstyrelsens, samt driftsforstyrrelser hos tredjemand (leverandør af internetforbindelse) eller covid-19 udfordringer med internt personale.

2.5 Omhandler Ydelsen en skattefri virksomhedsomdannelse forekommer følgende:

2.5.1 Ydelsen består af følgende:

 • Omdannelsen skal være gennemført senest seks måneder efter foregående indkomstårs udløb
 • Første dag i regnskabsåret skal være dagen efter foregående indkomstårs udløb
 • Første regnskabsår skal være 12 måneder
 • Omdannelsen skal omfatte samtlige virksomhedens aktiver og passiver, herunder også samtlige blandet benyttede aktiver (ejendomme er undtaget)
 • Aktiernes skattemæssige anskaffelsessum må ikke være negativ før modregning af konto for opsparet overskud, med mindre samtlige virksomheder omdannes og virksomhedsordningen anvendes for indkomståret forud for omdannelsen
 • Indskudskonto må ikke være negativ, dvs. skal indfris ved kontant indskud forud for gennemførelse af omdannelsen, eller som alternativ kan det overvejes at udtræde af virksomhedsordningen for indkomståret forud for omdannelse
 • Omdannelsen skal ske til et nystiftet selskab eller alternativt et skuffeselskab
 • Vederlaget for indskud af virksomhed skal alene bestå af aktier i selskabet

2.5.2 DS bistår ikke med at melde beregningen til Skattestyrelsen, med mindre andet er aftalt.

2.5.3 DS står ikke til ansvar for udarbejdelsen og godkendelsen af omdannelsen, da DS gør brug af en 3.part/underleverandør i forbindelse med en erklæring fra en autoriseret revisor.

2.5.4 DS bistår ikke med nedlukning af det gamle Enkeltmandsfirma efter omdannelsen, med mindre andet er aftalt skriftligt.

2.6 Omhandler Ydelsen nedlukning §216 eller frivillig likvidation §217

2.6.1 Det er Klientens eget ansvar at tilvejebringe DS med nødvendige og fyldestgørende oplysninger til brug ved levering af ydelser. DS har intet ansvar herfor. Udarbejdede dokumenter til myndigheder underskrives af Klienten, hvorfor det alene er dennes ansvar at sikre rigtigheden af ethvert dokument.

2.6.2 Ydelser leveres ikke af autoriserede- eller statsautoriserede revisorer. Ydelser leveret af DS er udelukkende assistance til opstilling og indberetning.

2.6.3 DS er ikke erstatningsansvarlig for tab, der kan henføres til, at det af Klientens leverede materiale mv. er ukorrekt, unøjagtigt eller ufuldstændigt.

2.6.4 DS er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, tidstab, avancetab, datatab, good- willtab, omdømmetab mv., ej heller eventuelle tab som følge af Klientens handlinger eller undladelser baseret på indholdet af digitale ydelser.

2.6.5 Ved accept af handelsbetingelserne, erklærer Klienten at Klienten ingen gæld har til det offentlige såsom skattestyrelsen, Erhvervsstyrelsen, gældsstyrrelsen eller alt beslægtet herom.

2.6.6 Ds Frobeholder sig retten til ikke at refundere klienten, hvis pkt. 2.6.5 ikke er overholdt.

§ 3. Priser

3.1 Ved køb af Dansk Selskabs ydelser er prisen et eestimat og aftalt på forhånd, medmindre Dansk Selskab skal bistå Klienten med uforudsete manuelle rettelser, i dette tilfælde, vil DS fakturere klienten timetakst jf. Vores betingelser. Alle beløb er ekskl. Moms.

3.2 DS timetakseing

a) Bogholderi samt anden administration DKK 500

b) Håndtering af moms, Lønadministration og controlling DKK 800

c) Håndtering af SKAT, rådgivning, møder og årsregnskab DKK 1.200

Alle priser er ekskl. Moms og time afregnes pr. påbegyndt time

3.3 Lønadministration takster

a) Opsætning af lønsystem fra DKK 1.000

b) Oprettelse, ændring eller afvikling pr. gang pr. medarbejder DKK 100

3.4 Onboarding proces/opsætning

a) Onboarding/opsætningshonorar fra DKK 10.000

b) Opsætning af regnskabsprogram fra DKK 1.500

c) Opsætning af lønsystem/andre systemer fra DKK 1.500                        

3.5 Dansk Selskabs priser kan af Dansk Selskab justeres én gang månedligt pr. 1. i måneden med en ændring svarende til udviklingen i månedens forbrugerprisindeks fra det foregående år til det indeværende. Herudover er Dansk Selskab berettiget til at foretage ændring af de aftalte priser med en varsel på 7 dage. DS må også tilbagevirkende forhøje priserne i et rimeligt omfang, hvis estimatet har været dannet på et forkert grundlag.

3.6 I tilfælde, hvor en Ydelse skal afregnes på timebasis, henset til den medgåede tid, karakteren af anvendt specialkompetence, Ydelsens kompleksitet samt det ansvar, der er forbundet med Ydelsen.

3.6.1 Dansk Selskab vil alene kunne give et begrundet estimat for honorarets samlede størrelse i den type Ydelsen, der afregnes på timebasis.

3.7 Når Dansk Selskab benytter en advokat som underleverandør til indeståelse af selskabskapital ved stiftelse af selskab, er advokaten berettiget til at opkræve gebyr fra Klienten svarende til negative rente på advokatens klientkonto.

3.8 I tilfælde af, at Klienten leverer relevant og nødvendigt materiale til momsindberetning senere end den mellem parterne aftalte dato, er DS berettiget til at opkræve administrationsgebyr fra DKK 250,- ekskl. Moms.

3.9 I tilfælde af, at Klienten leverer relevant og nødvendigt materiale til lønafregning senere end den mellem parterne aftalte dato, er DS berettiget til at opkræve administrationsgebyr fra DKK 150,- ekskl. moms.

3.10 I tilfælde af, at Klienten efter ophør af Klientforholdet ønsker genfremsendelse af Selskabsdokumenter eller alt beslægtet herom er DS berettiget til at opkræve administrationsgebyr fra DKK 500,- ekskl. moms.

3.11 Dansk Selskab forbeholder sig retten til ikke at udlevere al Klientens materiale og forbeholder sig retten til at ændre kode-adgang til regnskabsprogram, så længe der udestår betaling fra Klienten af et udestående til Dansk Selskab.

3.12 Betalingsfristen kan varriere fra ydelse til ydelse og DS fakturerer som udgangspunkt med en aconto faktura til forudbetaling.

§ 4. Accontaohonorar og Depositum

4.1 På alle Ydelser opkræver Dansk Selskab enten accontohonorar eller depositum.

4.2 Depositum opkræves ved adresseservice og lokaleleje svarende til 3 måneders honorar eller alt beslægtet herom, samt i tilfælde af DS mener det er nødvendigt at påfører en sikkerhedsstillelse i forbindelse med andre ydelser.  

4.3 Accontohonorar opkræves på alle øvrige Ydelser, og er afhængig af Ydelsens karakter, og opgøres svarende til:

a) Sikkerhed for skyldigt honorar, samt

b) eventuelle udlæg der måtte være i forbindelse med Ydelsen, herunder gebyrer til offentlige myndigheder og eventuelle underleverandører

4.3.1 Accontohonoraret kan opkræves i rater, som er opgjort efter Dansk Selskabs vurdering og bliver raterne ikke betalt til tiden, kan DS til enhver tid trække sig tilbage fra opgaven og afvise at fortsætte.

4.4 Ved accept af Ydelsen accepterer Klienten samtidig, at indbetale det opgjorte depositum eller accontohonorar, før DS udfører arbejdet.

§ 5. Rykkerprocedure og renter

5.1 Såfremt betalingsfristen på fakturaen overskrides, uanset årsag, er DS beretiget til at fremsende en rykker på 100 DKK samt et kompensationsgebyr på 310 DKK.

5.2 Såfremt betalingsfristen på fakturaen overskrides, beregnes der 3% rente på Ydelsens aftalte pris pr. påbegyndt måned.

5.3 Dansk Selskab er endvidere berettiget til at lade påløbne omkostninger i forbindelse med eventuel inddrivelse, jf. rentelovens og inkassolovens bestemmelser.

§ 6. Afslutning af Ydelsen

6.1 Dansk Selskab har ansvaret for levering af Ydelsen til dens afslutning, eller indtil Klienten måtte anmode om Ydelsen afsluttet, Idet klienten ikke ønsker at DS færdiggøre arbejdet, står DS ikke til ansvar for eventuelle mangler eller fejl i den/de bestilte ydelser. dog er DS beretiget til enhver tid at afslutte sagen før sagen er færdig, hvis DS ikke modtager et acontohonorar i rater, som er betalt indenfor aftalt tidsfrist. Hvis tidsfristen på betalingen er forsinket er DS beretiget til at afslutte uden at skulle færdiggøre arbejdet  

6.1.1 Ved enhver afslutning af samarbejdet, uanset årsag, vil DS være beretiget til at opkræve et opsigelsesgebyr fra DKK 1500,- ekskl. Moms.

6.1.2 Såfremt Klienten i forbindelse med anmodning om Ydelsens afslutning måtte overdrage Ydelsen til anden lignende revisionsvirksomhed medfører dette administration for Dansk Selskab, som Dansk Selskab er berettiget til at opkræve gebyr fra DKK 1500,- ekskl. moms for og er også beretiget til at fakturer yderligere i forbindelse med henvendelser fra en evt. 3,part på alm. Timetakst ovenpå opsigelsesgebyret.

6.1.3 Vedrører klientens anmodning om afslutning af Ydelse, en eller flere af følgende Ydelser er Klientens anmodning omfattede af nedenstående opsigelsesvarsel:

a) Hvis Ydelsen er lokaleleje skal opsigelse varsles med 3 måneder til udgangen af indeværende måned.

b) Hvis Ydelsen er adresseservice skal opsigelse varsles med 3 måneder til udgangen af indeværende måned.

c) Hvis Ydelsen vedrører øvrige abonnementsservices skal opsigelse varsles til afslutning af indeværende kvartal

6.2 Når Dansk Selskab samtidig med afslutning af Ydelsen også afslutter Klientforholdet slettes data i henhold til lov om databeskyttelse. Eventuelle lovgivningsmæssige dokumentationskrav overgår herefter til Klienten.

6.2.1 Ved afslutning af Klientforholdet overgår administration af regnskabsprogram eller alt belæsgtet herom eller lignende til Klienten. Betaling af licens overgår ligeledes til Klienten, og det er Klientens ansvar at vedligeholde betaling af licens.

6.3 Dansk Selskab forbeholder sig retten til at fratræde afslutning af Ydelsen, hvis

a) Dansk Selskab i særlige tilfælde ikke kan tage ansvaret for den fortsatte sagsbehandling af Opgaven, eller

b) såfremt, der opstår uenighed mellem parterne om prisen på Ydelsen, fordi Ydelsens karakter ændrer sig væsentlig og den oprindelige pris således ikke længere kan danne grundlag, eller

c) såfremt Dansk Selskab får mistanke om, at selskabet bliver underlagt tvangsopløsning, eller

d) såfremt Dansk Selskab får mistanke om, at selskabet er involveret i terrorvirksomhed eller virksomhed forbundet med hvidvask

6.3.1 I tilfælde af Dansk Selskab fratræder afslutning af Ydelsen i henhold til punkt 6.3 afregnes del-Ydelsen til medgået tid brugt af Dansk Selskab.

6.4 Såfremt Dansk Selskab fratræder Ydelsen i henhold til punkt 6.3, er klienten berettiget til rettidigt at søge anden juridisk bistand uden skadevirkning for Dansk Selskab.

6.5 Såfremt klienten har bestilt en ydelse online, mundtligt igennem telefon eller skriftligt af hvilken som helst art og derefter fortryder, er DS beretiget til at beholde fra DKK 1500 ekskl. moms af indbetalt indbetaling, svarende til administrationsgebyr til Dansk Selskab for behandling af nedlukning, uanset årsag.

6.6 Såfremt Klienten ansøger om nedlukning af sit selskab og på dette tidspunkt har for stor gæld til SKAT til at nedlukning kan ske, så forbeholder Dansk Selskab sig retten til at beholde fra DKK 1500 ekskl. moms af indbetalt accontobeløb, svarende til administrationsgebyr til Dansk Selskab for behandling af nedlukning.

§ 7. Fortrolighed

7.1 Samtlige medarbejdere hos Dansk Selskab er underlagt tavshedspligt. Vi behandler alle oplysninger, vi modtager fra Klienter, fortroligt.

7.2 Dansk Selskab sender kun e-mails via krypterede e-mail servere.

§ 8. Persondatapolitik (GDPR)

8.1 Som Klient hos Dansk Selskab er du omfattet af EU’s persondataforordning, som har til formål at beskytte dig og data som indsamles om dig og din online adfærd. Herunder kan du læse hvilke oplysninger Dansk Selskab indsamler og hvordan vi behandler disse.

8.2 Dansk Selskab kan med Klientens accept anvende underleverandører, der også behandler Klientens personoplysninger. Ved sin accept af disse handelsbetingelser accepterer Klienten dog, at Dansk Selskab kan videregivere Klientens personoplysning til en freelance-underleverandør, når videregivelse ske med henblik på udførelse af  en bogføringsydelse.

8.3 Hvis Klienten ikke instruerer Dansk Virksomhed om andet, er Dansk Selskab berettiget og forpligtet til at slette Klientens personoplysninger senest 3 måneder efter, at forretningsforholdet mellem parterne er endeligt ophørt.

§ 9. Opbevaring af materiale

9.1 Alle klientdata og materialer forbundet med Ydelser opbevares på en krypteret server i fem år efter Opgavens afslutning, jf. Loven om bogføringspligt. Klientdata kan både være digitalt modtaget materiale og fysisk overbragt materiale. Medmindre andet aftales, bliver materialet slettet og makuleret ved udløbet af de fem år.

§ 10. Fortrydelsesret

10.1 Dansk Selskab påtager sig i visse tilfælde Ydelser for privatpersoner, eksempelvis privat selvangivelse, forskudsopgørelse, årsopgørelse. I disse tilfælde er Dansk Selskab som udgangspunkt underlagt forbrugeraftaleloven.

10.2 For erhvervsdrivende eller ved en stiftelse, gælder ingen fortrydelsesret, da man i forbindelse med en bestilling af ydelser hos DS eller ved stiftelse af et selskab anses man som værende erhvervsdrivende. Ved din accept af nærværende handelsbetingelser giver du dit udtrykkelige samtykke til frasigelse af fortrydelsesretten. Du kan således ikke efter et køb fortryde din bestilling og DS er beretiget til at opkræve det fulde fakturagrundlag uanset om opgaven skal udarbejdes eller ej.

10.3 Ved accept af Ydelsen accepterer Klienten også, at Ydelsen kan igangsættes inden udløb af de 14 dages fortrydelsesret, og at Klienten samtidig med accept giver afkald på fortrydelsesretten grundet Ydelsens karakter.

§ 11. Anvendelse af vores vejledning og erstatningsansvar

11.1 Dansk Selskabs vejledning af deres Klienter målrettes til den konkrete Ydelse, og må derfor ikke anvendes til andet formål uden Dansk Selskabs skriftlige samtykke. Dansk Selskab er alene ansvarlig for den vejledning, der er ydet til Klienten og honoreret herfor.

11.2 Dansk Selskabs erstatningsansvar overfor Klienten kan ikke overstige et beløb svarende til det af Klienten betalte i den forud for tabets opståen forløbne 6 måneders periode. Hvis parternes aftale om Ydelsen på tidspunktet for tabets opståen ikke har været i kraft i 6 måneder, anvendes et beløb svarende til det beløb, der i henhold til aftale om Ydelsens pris skulle have været betalt.

11.2.1 Dansk Selskabs erstatningsansvar kan dog aldrig overstige et beløb på DKK 20.000.

§ 12. Immaterielle rettigheder

12.1 Vores klienter har ret til at bruge materiale, som vi har udarbejdet i en konkret Ydelse i overensstemmelse med den konkrete Ydelses formål, såfremt klienten har betalt honoraret for det udførte arbejde.

12.2 Ophavsretten og øvrige immaterielle rettigheder til arbejde og materiale tilhører Dansk Selskab, medmindre andet er aftalt.

§ 13. Hvidvaskning

13.1 Dansk Selskab er underlagt Lov om forebyggende foranstaltning mod hvidvaskning af penge og finansiering af terror. Vi er således forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra alle klienter, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger. Alle Klienter skal oplyse navn, adresse, CVR-nr. eller CPR-nr., når Dansk Selskab modtager opgaven.

13.2 Såfremt Klienten er ny skal Dansk Selskab modtage farvekopi af gyldigt sygesikringsbevis, og farvekopi af Klientens kørekort eller pas. Er stifter et selskab, skal Dansk Selskab modtage tilsvarende dokumentation på selskabets ledelse.

13.3 Dansk Selskab har KYC-procedure på alle Klienter og nye Klienter skal således også udfylde questionarie, på hvilket Dansk Selskab foretager risikovurdering.

§ 14. Ansvarsfraskrivelse

14.1 Dansk Selskab er ansvarlig for sin vejledning og rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

14.2 Dansk Selskab har mekanisk bogføring og kan ikke holdes ansvarlig for misvisende data og materiale modtaget fra klienten i forbindelse med bogføring og opstilling af årsregnskab. Dansk Selskab afgiver ikke erklæring i forbindelse med årsregnskab.

14.3 Ved klientens underskrift med Nem-ID på udarbejdede dokumenter overgår ansvaret for dokumenternes retvisenhed til Klienten.   

14.4 Dansk Selskabs ansvar i forbindelse med juridisk vejledning omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

14.5 DS påtager sig intet ansvar i forbindelse med de ydelser DS assistere med samt stiftelsen. Eksempelvis ved stiftelse af et selskab sker det alene på baggrund af de oplysninger, klienten har indtastet i formularen. Klienten er derfor selv ansvarlig for rigtigheden af disse oplysninger. Ved modtagelse af dokumenterne påhviler det klienten at gennemgå disse dokumenter og andre ydelser for eventuelle fejl. Indholdet på DS og dialog med BDS udgør ikke juridisk rådgivning, og klienten er selv ansvarlig for at søge rådgivning om ex. skattemæssige forhold, ejerforhold m.v. såfremt dette ønskes.

14.6 DS er ikke ansvarlig for oplysninger på tredjeparts hjemmeside, som findes via link på websitet (ex. links til Erhvervsstyrelsen). DS er ligeledes ikke ansvarlig for forsinkelse m.v. som følge af IT-nedbrud eller lignende.

14.7 DS hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som Klienten er blevet henvist, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med Klienten har overladt dele af Ydelsens løsning til.

§ 15. Klagemulighed

15.1 En klage over en Ydelse leveret af Dansk Selskab kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

§ 16. Lovvalg og værneting

16.1 Såfremt der måtte opstå tvist mellem Dansk Selskab og Klienten, skal en sådan tvist indledningsvis søges løst i mindelighed.

16.2 I det omfang en tvist ikke kan løses i mindelighed, skal tvisten afgøres i overensstemmelse med dansk ret ved Københavns Byret.