Omdannelse af Selskab

Bestil din omdannelse i dag til vores kampagnepris fra 1.859 kr.

EMV ➞ ApS

Enkeltmandsvirksomhed

Fra 7.999,-

Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms. Priser forudsætter, at selskabets regnskab er ajourført. Mulighed for tilkøb af professionel assistance inden for bogføring, regnskab og løn.

Derfor har du brug for vores hjælp

Vi tager hånd om dine regnskaber og alt det juridiske arbejde
En omdannelse af et iværksætterselskab (IVS) indbefatter juridiske og regnskabsmæssige kvalifikationskrav, og derfor skal en omdannelse udføres af en der er kvalificeret til at udføre opgaven.

Først og fremmest skal der være indleveret en årsrapport, hvor du påviser en opsparet kapital på 40.000 kr. samt skal årsrapporten være revideret af en revisor 5 måneder inden balancedagen.

Dernæst skal der udformes en revisorerklæring, som kun kan udarbejdes af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Til slut skal din virksomheds vedtægter juridisk opdateres så de opfylder kravene for et ApS, lige såvel skal der laves et nyt generalforsamlingsreferat og en opdatering af virksomheden under Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hvorfor omdanne til et ApS ?

Regeringen har d. 9. april vedtaget et lovforslag om afskaffelse af muligheden for at stifte et iværksætterselskab (IVS). I stedet skal alle nuværende IVS selskaber omdannes til Aps’er og i forbindelse med dette er det tidligere kapitalkrav på 50.000 kr. blevet lempet til 40.000 kr.

En omdannelse giver dig mulighed for at fortsætte driften af dit selskab uforstyrret, medmindre andet ønskes. Man har 2 år til at omdanne sit selskab fra det øjeblik lovforslaget blev vedtaget, ellers kan man risikere at ens selskab bliver tvangsopløst.

Hvad betyder en tvangsopløsning?
At din virksomhed bliver tvunget til at ophøre og i juridisk forstand stopper med at eksistere. I dette tilfælde vil Erhvervsstyrelsen og Skifteretten have mulighed for at tvangsopløse selskabet, da man ikke har fulgt de lovmæssige krav til selskabet.

Hvis et selskab er under tvangsopløsning, vil den tilhørende ledelse og revisor automatisk blive fratrådt. Hermed begrænser man at både bestyrelsens og direktionens ret til at råde over selskabets formue og at man dermed ikke kan stifte nye forpligtelser. Man kan senere forsøge at kontakte Skifteretten, for at høre om en evt. genoptagelse af selskabet er muligt.

Er der krav til en omdannelse ?

Penge i banken og ordentlig bogføring
Du skal have 40.000 kr. på datoen for din omdannelse til ApS. Pengene overføres til selv skabskapitalen. Du kan opnå beløbet ved at bruge aktiver (andre ting end kontanter) – det kan være en bil eller andre værdigenstande.

Det er også muligt at omdanne sit IVS hvis kapitalen på 40.000 kr. kan godkendes hvis der indskydes differencen fra selskabskapitalen og de 40.000 kr. Også selvom der har været underskud.

Det er ikke muligt omdanne et IVS til andet end et anpartsselskab (ApS).
Du skal have bogført inden den dato, hvor du anmoder om omdannelse, og din bank skal stemme.

Hvorfor kan jeg ikke beholde mit IVS?
Regeringen har vedtaget at udfase selvskabsformen IVS, inden oktober 2021. Derfor skal der tages stilling til om du vil nedlukke eller omdanne dit IVS.

Du kan kun omdanne din virksomhed, hvis du har udarbejdet en erklæring om, at der er mindst 40.000 kr. til stede i virksomheden – i form af kontanter eller andre værdier. For at dette skal være muligt, skal du have en autoriseret revisor til at vurdere selskabskapitalen. Efter godkendt kapital, udarbejder vedkommende en erklæring.

Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Kontakt os på:

Mail: info@danskselskab.dk

Åbningstider:

Hverdage: 09:00 – 21:00

Lørdag: 10:00 – 17:00

FAQ - Hvordan foregår det

Der kommer en tid, hvori en selskabsomdannelse enten er nødvendig eller en beslutning, der er for virksomhedens eget bedste. Under overvejelserne omkring omdannelse af selskab er det vigtigt at søge professionel rådgivning inden, da en forkert beslutning eller overset handling, kan have fatale omkostninger forbundet til sig.
Følgende scenarier er de hyppige, men ikke de eneste typer omdannelser der eksistere.
 
 1. Omdannelse fra Enkeltmandsvirksomhed til ApS eller A/S
 2. Omdannelse fra I/S til ApS eller A/S
 3. Omdannelse fra IVS til ApS
 4. Omdannelse fra ApS til A/S
 5. Omdannelse fra A/S til ApS
For at kunne omdanne et selskab fra f.eks. IVS til ApS skal selskabskapitalen mindst udgøre 40.000 kr. på omdannelsestidspunktet. Dette er ikke blot et spørgsmål om, at der står 40.000 kr. på en bankkonto. Det er indtægter fratrukket udgifter, samt al gæld til SKAT, moms, kreditorer mm.
 
Der er mere arbejde i det end blot at stifte et selskab. Hvert år skal man som et IVS, spare 25% op af sit overskud, også kaldet “reserve”, og derved er der også en deadline og en tidsfrist hvert år, for hvornår man må omdanne sit selskab.
En ting kan man gøre er bl.a at indskyde mere kapital i selskabet og dermed øge Kasse 1 og dermed træffe en beslutning om at omdanne selskabet.
 
Derudover for at omdanne IVS til APS, er det et krav, at der udarbejdes en erklæring af en vurderingsmand, jf. § 37, om kapitalen er til stede. Det officielle udtryk er: Uvildige, sagkyndige vurderingsmænd” og er hyppigst Reg. Revisorer, Statsautoriserede revisorer og Advokater, som kan godkende kapitalen.
 
I det hele taget bliver der udarbejdet en erklæring, som egentlig dækker over alle de poster der skal godkendes før man må træffe beslutning om at omdanne sit selskab.

Skal selskabets vedtægter redigeres og optimeres, for at kunne omdanne IVS til APS. Alle krav skal opfyldes og dermed analysere man de tidligere vedtægter og udarbejder de nye, som nok er mere krævende hvis man er flere ejere i selskabet, end hvis man blot er sig selv. Herefter skal det anmeldes til erhvervstyrelsen og bliver registreret, godkendt og synliggjort på virk.dk og cvr.dk

Omdannelsen skal finde sted senest seks måneder efter statusdagen for sidste årsregnskab. Det betyder fx at hvis dit regnskabsår slutter den 31. december, skal du senest omdanne din virksomhed den 30. juni året efter.

Som hovedregel skal du registrere det nye selskab med de samme pligter, som din personligt ejede virksomhed. Typisk skal selskabet tilmeldes eIndkomst, moms og lønsum, afgifter m.v. Du kan få din rådgiver (fx revisor eller advokat) til at registrere selskabet ved at give rådgiveren en fuldmagt i stiftelsesdokumentet.

Hvis du ikke længere driver personlig virksomhed, er det vigtigt at du afmelder og lukker din personlige virksomheds cvr-nummer. Du vil i en periode herefter stadig kunne bruge din virksomheds cvr-nummer til at indberette i TastSelv.

Du skal ændre din forskudsopgørelse i TastSelv, fordi du fremover har lønindkomst i stedet for indkomst fra virksomhed. Som hovedregel går du fra at være selvstændig erhvervsdrivende til at være lønmodtager fra den dato, selskabet bliver stiftet.
 
 • Du finder de relevante rubrikker under Selvstændigt erhvervsdrivende og udligningsordning for kunstnere.
 • Du skal i rubrik 10 skrive den løn, du regner med at få fra selskabet i år og næste år.
 • Du skal i rubrik 221 slette overskuddet af den virksomhed, du omdanner til selskab.
 • Du skal ændre de øvrige rubrikker om virksomheden – for eksempel rubrik 237 Renteindtægter og rubrik 488 Renteudgifter.
 • Hvis du ikke har andre virksomheder, som du driver som selvstændig, skal du oplyse, at du fra næste år er lønmodtager (hovedaktionær). Det gør du under ved at svare på spørgsmålene under Virksomhedsophør.

Det er vigtigt, at du sørger for at omregistrere ejer- og skyldforhold af de værdier og gældsposter, du har overført til selskabet.

 • Ejer du fx biler i din virksomhed skal de omregistreres til selskabet.
 • Ejer du ejendomme i din virksomhed, skal de tinglyses som ejerskiftet til selskabet.
 • Skylder din virksomhed penge fx via kassekredit eller realkredit, skal det også omregistreres til selskabet. Det gør du hos din bank eller Realkreditinstitut.
Som hovedregel går du fra at være selvstændig erhvervsdrivende til at være lønmodtager fra den dato, selskabet bliver stiftet. Selskabet skal derfor tilmelde sig eIndkomst via TastSelv Erhverv.
 
Selskabet skal indeholde A-skat og AM-bidrag.
 
Den første indberetning til eIndkomst skal indeholde:
 
 • De skattepligtige hævninger, du har foretaget i din personlige virksomhed, indtil selskabet blev stiftet (selskabet skal indberette dem som B-indkomst).
 • Den forholdsmæssige værdi af fri bil, multimedier til rådighed med videre.

 

Hvis du har ansatte i din personlige virksomhed, skal du fremover indberette løn, A-skat og AM-bidrag under selskabets cvr-nummer. Løn, A-skat og AM-bidrag, der er udbetalt indtil stiftelsen af selskabet, skal du indberette under din personlige virksomheds cvr-nummer.

Hvis din personlige virksomhed er moms- eller lønsumsafgiftspligtig, skal du indberette moms og lønsumsafgift på din virksomheds cvr-nummer, indtil selskabet er stiftet. Derefter skal du indberette på selskabets cvr-nummer.

Omdanner du din personligt ejede virksomhed, skal du som udgangspunkt ikke betale skat af det.
Du kommer først til at betale skat af din fortjeneste, hvis du på et tidspunkt afstår aktierne i selskabet. Du skal beholde en kopi af opgørelsen af aktiernes/anparternes skattemæssige anskaffelsessum. Den skal du bruge som dokumentation til at beregne din fortjeneste, hvis du sælger.